News & Events

Терминът отпадък обхваща всички вещества и предмети, считани за нежелани, неизползваеми и ненужни. За да ограничим отрицателното им влияние върху човешкото здраве и природа е нужно да дадем своя принос, като един от начините е да предадем ненужната смет на специализирани фирми за обработка на отпадъците.

Отпадъците са реален продукт на много дейности и производства. Те, разбира се, варират под влиянието на развитието на технологиите и обществото. Съвременния и най-ефективен начин за справяне с отпадъците е рециклирането. Голяма част от тях представляват ценна суровина, която може да бъде възстановена и повторно включена в производството на нови изделия и материали, а също така и енергия, включена в производствения цикъл. Като по този начин значително по-малка част от отпадъците се депонират. Едно от най-важните изисквания е предварителната им обработка, което ще допринесе за намаляване на опасните свойства и ограничаване на техните вредни влияния.

Отпадъците биват категоризирани в няколко основни групи: битови, производствени, строителни и опасни. От своя страна те обхващат набор от отпадъци, като списъкът е безкраен.

– Към битовите се спадат т.нар. „отпадъци от домакинствата”, те са реализирани от жизнената дейност на хората, по домовете, обществените сгради, складовете, супермаркетите, учебните заведения, това са хартията, пластмасата, биоразградими продукти и други.

– Производствените, са резултат от добива на суровини и енергия, търговска и производствена дейност на изделия и продукти. Получени са от различни дейности, като промишлена, селскостопанска, занаятчийска и други.

– Разрушаването и реконструкцията на сгради, генерират строителни отпадъци, същите се отделят и от ремонтна активност по конструкции, постройки, строителни площадки и други свързани със строителна дейност.

– Опасните отпадъци се отделят и от бита, и то производствената дейност на предприятията. Тук се обхващат вещества, предмети и материи, чиито състав и свойства представляват риск за човека и околната среда.

За да се справите с ненужните отпадъци и да си отговорите на въпроса дали отпадъците са проблем или ресурс, ние сме решението и стоим насреща за всяко ваше запитване. Поставянето на високи цели и поддържането на високи стандарти ни помагат в предлагането на качествени услуги.

Доверете ни се и ние ще оправдаем вашите очаквания!

Телефон за връзка: 0897 905 655

Вашият коментар

Call Now Button